Short term stay: Terms & Conditions

 SHORT TERM: TERMS & CONDITIONS / KORTTIDSBOENDE:  BOKNINGSVILLKOR

English

ENGLISH

Terms & Conditions; short term stay

Applicable when staying between 1 to 27 nights

BOOKING REQUEST

Make a free booking request >>


In the confirmation are payment options. Once it is paid your booking is confirmed.

Booking request

Pay your stay within 24 hours (recommended) - the latest 1 day before arrival day. Once the stay is paid it becomes a confirmed booking and it is then guaranteed.


Please note: an (unpaid) booking request can be cancelled by us due to high demand.


Payment options:

Card payment
VISA, MasterCard etc. Secure and easy Card payment administered via PayPal. You do not need a PayPal-account to pay by card.


Invoice
Only available for companies, organisations and long term guests (28+ nights). Inform us if you wish to pay by invoice. We send digital invoice via e-mail.


Payment terms

Full payment required the latest 1 day before your arrival day.

Cancellation

Use our Log-In function to cancel. Go to LOG-IN >>
Or contact us on info@cityroom.se.


Refund

Full refund when you cancel the lastest 1 day before arrival day. Late cancellation means we keep the cost of the 1st night.

When using a non-refundable Promotion code (discount code) or during No Show, there is no refund.


Promotion Code (discount code)

A discount code (for example, DISCOUNT2022) is non-refundable. Full payment is required when booking with a discount code. No refund for changes, cancellation or No Show. DISCOUNT2022 is only valid for short term stay, 1 - 27 nights.


Early termination of stay

Notify us preferably 1 day before, the absolut latest before 11:00 the same day you want to Check-Out - to avoid extra costs.


Extension of stay

Notify us as soon as possible if you wish to extend your stay longer. 


Rules in the accommodation

 • All guests are required to show valid ID and/or PASSPORT.
 • Smoking is strictly forbidden.
 • No loud music / noise after 22:00 (10 pm).
 • Only booked guests allowed in the accommodation.
 • Leave the accommodation in a 'clean' state. Easy and clear instructions are available in the apartments.
 • Dogs are welcome in some units. Inform us in advance. Additional fee applies.
 • No live candles or incenses.


Always included

- Water (normal usage)

- Electricity & heating (normal usage)

Overconsumption of electricity is notified by us and may require an additional fee. 

- WiFi (60 Mbit/s)
- Cable TV
- Cleaning of apartment approx. every 14th day:
We clean all rooms, kitchen and C/shower/bathroom. We vaccum/mop, dust sweep and wipe of surfaceds. We do not wash dishes or pick up private belongings.

- Shared laundry
In basement. Bokable laundry times. Guests provide their own laundry detergent etc. Please note: we cannot gurantee available time slots for our short term guests.

- Cleaning closet

Available in alla apartments. Equipped with vaccum cleaner, cleaning material. Free to use during your stay.
- Final cleaning 1 hour:
Any additional time for final cleaning may be invoiced you after your departure. Please leave the apartment in a clean condition. Easy and clear instrcutions in all apartments.


Additional Terms for electricity use

Due to the "energy cirsis" in Europe 2022/2023


Extrem increase in electricity prices

In the event of an extreme increase in electricity prices (electricity price and/or additional fees) we will require an additional fee for electricity.


Your rights
If our "Additional terms for electricty use" are activated, you will have the option to: continue your stay and pay and addtional fee for electricity, or to cancel/terminate your stay with (a minimum of) 14 days notice. The 14 days will not be refundable. Any remaining pre-paid nights are fully refundable, under the condition that you are not financially responsible for damages etc.


Disruption in electricty
Cityroom & Apartments Malmo are not responsible for rolling blackouts or disruptions in electricity.Damages

If you are responsible for causing damages to the apartment (or building) during your stay, the cost of the damages will be invoiced you. 
If the damages are significant or pose a security risk, alternatively if there is risk of further damage caused by your carelessness, we have the right to evict you without refund.


The Fine Print

We have the right to cancel bookings with incorrect personal information and/or invoice details. Guests who do not follow our rules can be forced to pay a penalty fee and/or become evicted without refund. Illegal activities are reported to the police and the guest is evicted without refund.


Replacement apartment

In case there is an unforseen problem in the apartment that make it unsuited for stay (like water leak), we will offer you a replacement apartment without extra cost granted you have not caused the problem. If you have caused the issue that makes the apartment not suitable for stay, you have to pay for any replacement apartment without refund.


Force Majeure

In the event of nature disaster, extreme weather, apartment fire, workers strike, war, armed conflict or other major disruptions of societal functions and services, Cityroom & Apartments Malmö AB can not guarantee to provide all services and/or accommodation. 

Svenska

SVENSKA (Swedish)

Bokningsvillkor; korttidsboende

Gäller när du bor mellan 1 - 27 dygn

BOKNINGSFÖRFRÅGAN

Gör en kostnadsfri bokningsförfrågan här >>


I bekräftelsen kommer info om betalningsalternativ.
När boendet är betalt bekräftas din bokning.

Booking request

Boendet bör betalas inom 24 h - absolut senast 1 dag före ankomst.

När du betalar din reservation räknas den som en bekräftad bokning - och den är då garanterad.


Notera: en (obetald) bokningsförfrågan kan avbokas vid hög efterfrågan.


Betalningsalternativ:

Swish
Betala smidigt till vårt företags-Swish konto.
Instruktioner sänds i bekräftelsen på din reservation.


Kortbetalning
VISA, MasterCard etc. Säker och trygg kortbetalning via PayPal. Vi ser aldrig dina kortuppgifter och sparar dem inte heller. Du behöver inte ett PayPal-konto för att betala.


Faktura
Endast för företag, organisationer/myndigheter och långtidsboende (28+ dygn). Meddela oss om du vill betala med faktura. Vi sänder digital faktura via Billogram.


Betalningsvillkor

Boendet skall vara betalt senast 1 dygn före ankomstdatum


Avbokning

Använd vår Log-In för att avboka direkt. Gå till LOG-IN >>

Eller kontakta oss på info@cityroom.se


Återbetalning

Full återbetalning när du avbokar i tid, annars behåller vi kostnaden för 1:a dygnet. Har du använt en ej återbetalningsbar rabattkod ges ingen återbetalning. Vid No Show behåller vi hela boendekostnaden.


Bokningskod & rabattkod

Rabattkoder (t.ex. DISCOUNT2022) är ej återbetalningsbar vid ändringar, avbokning eller No Show. Full betalning krävs vid bokningstillfället för att rabatten skall gälla. DISCOUNT2022 gäller endast för korttidsboende 1 - 27 dygn.


Avbruten vistelse

Meddela minst 1 dygn i förväg, absolut senast innan kl. 11:00 samma dag du vill Checka ut - för att undvika extra kostnader.


Förlängning av boende

Meddela oss snarast möjligt om du behöver förlänga ditt boende.


Regler på boendet

 • Alla gäster skall kunna uppvisa giltigt ID och/eller PASS.
 • Rökning är förbjudet.
 • Ingen hög musik / störande ljud efter kl. 22:00.
 • Endast bokade & bekräftade gäster får vistas på boendet.
 • Ej tillåtet med levande ljus / rökelse.
 • Hundar är välkomna i vissa enheter. Meddela oss i förväg. Extra avgift tillkommer.
 • Boendet skall lämnas i ett 'städat skick'. Enkla och tydliga instruktioner finns i lägenheterna.


Alltid inkluderat

- Vatten (normalförbrukning)

- El & värme (normalförbrukning)

Gäster som överkonsumerar el informeras om detta av oss och kan ombedjas att betala en extra avgift.

- Gratis WiFi (60 Mbit/s)

- Kabel-TV

- Städning var 14:e dag
Vi städar alla rum, kök och WC/dusch/badrum. Vi dammsuger/moppar, dammar och torkar av plana ytor. Obs: vi diskar inte och plockar inte undan privata ägodelar.

- Gemensam tvättstuga
I källarplan. Tvättid bokas av gäst. Alla gäster tillhandahåller själva med tvättmedel etc. Notera: vi kan inte garantera att det finns lediga tvätt-tider när du endast bor ett par dygn.

- Städskåp i lägenheten
Utrustat med bla dammsugare, städmaterial. Fritt att använda.

- 1 timme slutstädning

All överskjutande tid för slutstädning faktureras dig efter avresa. För att undvika onödiga kostnader för slutstädning ber vi dig att lämna boendet i ett ”städat skick”. Tydliga och enkla instruktioner för slutstädningen finns i din lägenhet. 


Särskillda villkor för elförbrukning

Med anledning av "elkrisen" 2022/2023


Extrem elprishöjning

Vid händelse av extrema elkostnader (elpris och/eller övriga tilläggskostnader) kan vi ta ut en extra avgift för elförbrukningen.


Dina rättigheter
Om våra Särskillda villkor för elförbrukning träder i kraft, har du valmöjlighet att: bo kvar och betala en extra avgift för elförbrukningen eller avboka/avbryta vistelsen med (min) 14 dygns varsel. De 14 dygnen är ej återbetalningsbara, men övriga förskottsbetalda dygn som ej nyttjas återbetalas förutsatt att du ej är ersättningsskyldig oss (skador på boendet etc).


Elavbrott
Cityroom & Apartments Malmö är inte ansvariga för rullande elavbrott och/eller avbrott i tillgången på el.Skador på boendet

Om det uppkommit skador på boendet under din vistelse kommer vi att fakturera kostnaden för dessa efter din avresa. Om skadorna är omfattande eller innebär en säkerhetsrisk, alternativt om det föreligger risk för ytterligare skador orsakad av din oaktsamhet som boende gäst, behåller vi oss rätten att avhysa dig utan rätt till återbetalning.


Övrigt

Vi erhåller oss rätt att neka bokningar med felaktiga person- eller fakturauppgifter. Gäster som bryter mot våra regler kan åläggas staffavgift och/eller avhysas utan återbetalning. Illegala aktiviteter anmäls till polisen och gästen avhyses utan återbetalning.


Ersättningslägenhet

Vid oförutsedda problem i lägenheten som gör den ej brukbar, t.ex. vattenläcka, ordnar vi en annan lägenhet åt dig förutsatt att du inte själv är vållande. Vi försöker i möjligaste mån att erbjuda en likvärdig lägenhet utan extra kostnad. Om du själv orsakat skadan/problemet i lägenheten som gör den obrukbar får du själv stå för omkostnader av ersättningslägenhet och du har inte återbetalningsrätt.


Force majeure

Vid händelse av naturkatastrof, extremoväder, brand, strejk, krig, väpnad konflikt i närområde eller andra omfattande störningar av allmänna samhällsfunktioner kan Cityroom & Apartments Malmö AB inte garantera att samtliga tjänster/servicefunktioner eller boende kan erbjudas.